پیش گرمکن و درایر افقی و عمودی صنایغ فولاد کوشا صنعت توس تولید کننده گراب،الک،شیپ لودر،پیش گرمکن صنایع فولادpre Heater

در واحـد فولاد سـازی، پاتیل هـای حمـل مـذاب، قبل از بارگیـری مـذاب و بـه منظـور جلوگیـری از شـوک حراراتی تـا دمای ۱۱۰۰ درجــه ســانتیگراد پیش گرم میشــوند. عمــل پیش گرم کن پاتیــل توســط کوره ی گاز مجهــز بــه یــک مشــعل گاز ســوز انجــام می شـود. ایـن کـوره بـه صـورت یـک بشـقابک کـه در مرکـز آنیـک مشــعل احتراقــی قــرار گرفتــه اســت، عمــل پیشگرم کردن پاتیــل را انجـام میدهـد. پـس از قرارگیـری پاتیـل در سـکوی مقابـل بشـقابک به صـورت افقـی یا عمودی ، بشـقابک بـه جلـو رانـده میشـود تـا در دهانـه پاتیـل قـرار گیـرد و سـپس بـا روشن شـدن مشـعل، عمـل پیش گرمایـش پاتیـل سـرد تـا دمـای ۱۱۰۰ درجـه سـانتیگراد ادامـه می‌یایـد.

پیش گرم کن های کوشا صنعت توس با استفاده از ابزار دقیق بسیار مجهز و پبشرفته از بهترین برندهای اروپایی توانایی کنترل بسیار مناسب روی دمای پاتیل را دارا می باشند.

در درایرها، پاتیل پس از نسوزکاری تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد گرم شده و سپس با یک منحنی حرارتی معین به دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد می رسد.

پیش گرمکن ها و درایرها در دو مدل افقی و عمودی و در ابعاد مختف بسته به خط تولید و سفارش مشتری قابل ساخت و ارائه می باشد.

پیش گرم کن افقی پاتیل

پیش گرمکن و درایر افقی و عمودی صنایغ فولاد کوشا صنعت توس تولید کننده گراب،الک،شیپ لودر،پیش گرمکن صنایع فولادpre Heater
پیش گرمکن و درایر افقی صنایع فولاد

پیش گرمکن عمودی پاتیل

پیش گرمکن و درایر افقی و عمودی صنایغ فولاد کوشا صنعت توس تولید کننده گراب،الک،شیپ لودر،پیش گرمکن صنایع فولادpre Heater
پیش گرمکن و درایر عمودی صنایع فولاد pre Heater
پیش گرمکن و درایر افقی و عمودی صنایغ فولاد کوشا صنعت توس تولید کننده گراب،الک،شیپ لودر،پیش گرمکن صنایع فولادpre Heater
پیش گرمکن و درایر عمودی صنایع فولاد pre Heater
پیش گرمکن و درایر افقی و عمودی صنایغ فولاد کوشا صنعت توس تولید کننده گراب،الک،شیپ لودر،پیش گرمکن صنایع فولادpre Heater
پیش گرمکن و درایر عمودی صنایع فولاد pre Heater